สมาชิกเข้าใช้งานระบบ

สำหรับ User ที่มี Account ของ ม.เกษตร
ผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:
ครั้งที่

 มุมสมาชิก

 ติดต่อเจ้าหน้าที่

ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล
ชั้น 7 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Email: annualconference@ku.ac.th

Phone: (02) 942 8200
    ext 8214 ,8215 ,8217
Fax: (02) 118 0145

ข่าว ประกาศ

เรื่องเต็ม
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

 
  • ปกซีดีเรื่องเต็ม Download

คำแนะนำและขั้นตอนการเสนอผลงาน

Oral Presentation | Poster Presentation


2017-01-25 15:02:41

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55
วันที่ 31 มกราคม -3 กุมภาพันธ์ 2560
2017-01-12 14:24:11

ขยายเวลาการชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เสนอผลงานและผู้เข้าร่วมที่ประสงค์ลงทะเบียนแบบชำระเงิน
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 จากเดิมภายในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เป็นภายในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560
ในอัตราเรื่องละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

สำหรับนิสิต/นักศึกษา ผู้เข้าร่วม (โดยแสดงบัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษา) ในอัตรา 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
หลังจากวันที่ 20 มกราคม 2560 ในอัตรา 1,200.- บาท และ 600.- บาท ตามลำดับ


กรณีชำระค่าลงทะเบียนโดยวิธีการโอนเงินรายได้ระหว่างหน่วยงาน ภายใน มก. ให้จัดทำบันทึกขออนุมัติใช้เงินรายได้จากต้นสังกัด แนบรายละเอียดรายชื่อผู้ลงทะเบียน สำเนาแจ้งมายังฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อจัดทำรายชื่อผู้ลงทะเบียน และดำเนินการโอนเงินผ่านระบบ ERP โดยใช้เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน(PE) เลือกเจ้าหนี้หรือผู้รับเงินเป็นหน่วยงานส่วนกลาง มก. บางเขน รหัส B00010010 ฉบับตัวจริงส่งกองคลัง และสำเนาแจ้งมายังฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล


ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม การบรรยาย/อภิปราย/เสวนาและการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55


2017-01-11 17:22:46

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขยายเวลาส่งผลงาน
ในระบบประชุมวิชาการ
ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม
ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55

The 55th Kasetsart University Annual  Conference
วันที่ 31 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560


ส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็ม ภายในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559


ข้อแนะนำ
การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55


ตัวอย่างการเขียนผลงาน "ภาคภาษาไทย"

      DOWNLOAD ตัวอย่างการเขียนผลงานภาษาไทย
      DOWNLOAD ตัวอย่างการเขียนผลงานภาษาไทย MS Word (Template)

ตัวอย่างการเขียนผลงาน "ภาคภาษาอังกฤษ"

      DOWNLOAD ตัวอย่างการเขียนผลงานภาษาอังกฤษ
      DOWNLOAD ตัวอย่างการเขียนผลงานภาษาอังกฤษ MS Word (Template)


คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าระบบสารสนเทศงานประชุมวิชาการ

      คำถาม-ตอบ

2016-09-13 13:10:34

เรื่องเต็ม

ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

   

เล่มที่ 1
ดาวน์โหลด ที่นี่...

- สาขาพืช
- สาขาสัตว์
- สาขาสัตวแพทยศาสตร์
- สาขาประมง
- สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
   
   

เล่มที่ 2
ดาวน์โหลด ที่นี่...

- สาขาวิทยาศาสตร์
- สาขาพันธุวิศวกรรม
- สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
- สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
   

เล่มที่ 3
ดาวน์โหลด ที่นี่...

- สาขาศึกษาศาสตร์
- สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
- สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าปกซีดี
(เรื่องเต็ม)
คลิ๊ก Download

   
 

เข้าสู่เว็บไซต์ฝ่ายจัดพิมพ์

http://www.eduserv.ku.ac.th/

2016-04-18 09:40:52

กำหนดการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายนนทรี สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีกำหนดการปิดบำรุงรักษาระบบเครือข่ายนนทรีและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปี 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 8.30-16.00 น. โดยในช่วงเวลาดังกล่าวระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศจะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว (ทุกวิทยาเขต)

2015-11-27 14:27:51